Rahva Raamat logo
Kategooriad
triangle icon
Rahva Raamat logo
Kategooriad
Raamatud
triangle icon
Audioraamatud
triangle icon
E-raamatud
triangle icon
Mängud
triangle icon
Kool ja kontor
triangle icon
Kingitused
triangle icon
Muusika ja filmid
triangle icon
Tehnika
triangle icon
Allahindlused
triangle icon

Privaatsustingimused

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Rahva Raamat AS-i käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete vastutav töötleja on Rahva Raamat AS (registrikood 10421903) asukohaga Telliskivi tn 60/2, 10412 Tallinn, Eesti.

Kliendiandmete volitatud töötlejad on:

Klientide andmeid töödeldakse platvormil, millele on ligipääs ainult Rahva Raamatu töötajatel.

Postiteenuse osutajad, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada;

Reklaamiteenuse pakkujad, sh sotsiaalmeedia teenuse osutajad, kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes;

Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada Rahva Raamat AS-i e-poe ja teiste IT-lahenduste toimimine ning arendamine.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Rahva Raamat AS-iga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Rahva Raamat AS-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Töödeldavate kliendiandmete koosseis:

Rahva Raamat AS võib koguda järgmiseid andmeid:
- ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
- isikukood/registrikood;
- elukoht/asukoht;
- arveldusarve;
- kontaktandmed;
- tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);
- harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed (nt teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu ning kaebustega seotud andmed);
- IP-aadress;
- kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud Rahva Raamat AS-ile sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel, sh on Rahva Raamat AS-il õigus salvestada kõiki kliendi sidevahendite teel antud korraldusi.

Mobiilirakenduses parema kasutajakogemuse saamiseks töötleb Rahva Raamat AS järgnevaid andmeid:
- ligipääs failidele on vajalik e-raamatute lugemise võimaldamiseks;
- Wi-Fi-ühenduse kontroll;

Seaduses sätestatud alustel on Rahva Raamat AS-il õigus töödelda kliendiandmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Rahva Raamat AS töötleb kliendiandmeid selleks, et:
- täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb:
lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
- juriidilise kohustuse täitmisel;
- Rahva Raamat AS-i õigustatud huvil.
osutada lisateenuseid, viia läbi kliendirahulolu-uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat, mis põhineb:
- kliendi nõusolekul;
- Rahva Raamat AS-i õigustatud huvil täiustada Rahva Raamat AS-i teenuseid ja tooteid;
- parandada kliendi kasutajakogemust ja arendada uusi tooteid ning teenuseid.
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), mis põhineb:
- kliendi nõusolekul;
- lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
- juriidilise kohustuse täitmisel;
- Rahva Raamat AS-i õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida Rahva Raamat AS-i teenuste ning toodete väärkasutamist või õigusvastast kasutamist.
täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele), mis põhineb:
- lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
- juriidilise kohustuse täitmisel;
- Rahva Raamat AS-i õigustatud huvil usaldusväärseks riskijuhtimiseks ja äriühingu üldjuhtimiseks.

Kes omab ligipääsu kliendiandmetele?

Kliendiandmetele omab ligipääsu Rahva Raamat ning Rahva Raamatule teenuseid osutavad isikud, nagu IT-partnerid ja muud tehnilised eksperdid. Kliendiandmetele võimaldatakse ligipääsu ainult seaduses ettenähtud juhtudel.

Kus töödeldakse kliendiandmeid?

Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.

Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Asjakohane kaitsemeede on:

kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi;

väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;

vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

Kuidas kasutab Rahva Raamat AS kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Rahva Raamat AS saadab klientidele Rahva Raamat AS-i pakkumisi. Samuti edastatakse klientidele pakkumisi, mille on teinud Rahva Raamat AS-i poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kuidas kasutab Rahva Raamat AS profiilianalüüsi personaalsete pakkumiste tegemiseks?

Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid, elukohta. Profiilianalüüsi kasutatakse turunduse eesmärgil, mis põhineb Rahva Raamat AS-i õigustatud huvil, lepingu täitmisel või kliendi nõusolekul.

Rahva Raamat AS võib kliendiandmeid töödelda digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks, näiteks teenuste vaadete kohandamine kasutatavale seadmele ja kliendile personaalsete pakkumiste loomine (välja arvatud juhul, kui klient on otseturundusest loobunud). Selline turundus võib põhineda sellel, milliseid teenuseid ja kuidas klient kasutab ning kuidas klient Rahva Raamat AS-i mobiilirakenduses navigeerib.

Tuginedes Rahva Raamat AS-i õigustatud huvile, tagab Rahva Raamat AS profiilianalüüsil põhinevate personaalsete pakkumiste tegemise ja turundamisega eraisikutest klientide mugava e-poe keskkonna kasutamise.

Millised on kliendi õigused?

Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:
- taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
- esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine);
- taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;
- piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Rahva Raamat AS hindab kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;
- saada infot, kas Rahva Raamat AS töötleb tema kliendiandmeid, ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;
- saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
- võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
- esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti epood@rahvaraamat.ee vahendusel või telefoni (+372) 640 6441 kaudu. Vajalik on esitada digiallkirjastatud avaldus.

Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti epood@rahvaraamat.ee vahendusel või telefonil (+372) 640 6441.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kui kaua kliendiandmeid säilitatakse?

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Rahva Raamat AS-i õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil (+372) 640 6441 või kirjutage e-posti aadressil epood@rahvaraamat.ee. Vastame teie kirjadele ja kõnedele tööpäeviti kell 09.00-17.00.